Podziękowanie

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Dywizjonu 303 w Małkach
Jan Jakubowski
składa serdeczne podziękowanie
Panu wójtowi Gminy Bobrowo Pawłowi Klonowskiemu
i Pani Dorocie Sikorskiej
za pomoc w zorganizowaniu szkolnej uroczystości
z okazji piątej rocznicy nadania szkole imienia
i sztandaru,
oraz
Państwu Izabeli i Kamilowi Majkowskim
za oprawę fotograficzną.

Bardzo dziękuję
nauczycielom zaanga
żowanym  w przygotowaniu uroczystości :
Arkadiuszowi Kanieckiemu, Marii Jakubowskiej, Annie Komorskiej,
Markowi Piotrowskiemu,  Annie Sowi
ńskiej, Lenie Pietrkiewicz,
Pani Gra
żynie Muzalewskiej i Pani Beacie Klonowskiej za przygotowanie gazetki tematycznej.

Udostępnij innym przez: