Deklaracja dostępności – Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 w Małkach

Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 w Małkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

http://spmalki.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-08 (wpisy są dodawane na bieżąco)

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak w zamieszczonych na stronie filmikach sformułowanych napisów dla niesłyszących
 • Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24
 • Ostatnia aktualizacja deklaracji dostępności: 2022-02-09
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia i zmniejszania liter
 • podkreślane linki
 • skala szarości
 • jasne tło
 • negatyw
 • czytelna czcionka
 • reset

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (zależą od używanej przeglądarki, nie od strony), np:

 • Ctrl+N – Otwórz nowe okno.
 • Ctrl+T – Otwórz nową kartę
 • Ctrl+W/Ctrl+F4 – Zamknij bieżącą kartę
 • Ctrl+Shift+T – Przywróć ostatnio zamkniętą kartę
 • Ctrl+(1 do 8) – Przejdź do karty nr (1 do 8)
 • Ctrl+9 – Przejdź do ostatniej karta.
 • Ctrl+Tab – Następna karta.
 • Ctrl+Tab+Shift – Poprzednia karta.
 • Ctrl + „+” – Powiększenie (Chrome)
 • Ctrl + „-” – Pomniejszenie (Chrome)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osoba do kontaktu: p. Anna Komorska
 • E-mail: annakomorska@spmalki.pl
 • Telefon: 564951670
 • Skrytka ESP (ePUAP): /SPMalki/SkrytkaESP

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych. Dostępne jest również wejście od strony parkingu, przy sekretariacie, nieposiadające żadnych barier dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na terenie szkoły, od strony sekretariatu znajduje się mały parking dla pracowników szkoły, skorzystać z niego mogą również osoby dowożące osoby niepełnosprawne.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych (aktualnie jest niewykorzystywana z racji braku zapotrzebowania).
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 w Małkach

 • E-mail: szkolamalki@gmail.com
 • Telefon: 564951670
 • Skrytka ESP (ePUAP): /SPMalki/SkrytkaESP
 • Adres korespondencyjny  

SP im. Dywizjonu 303 w Małkach

Małki 30

87-300 Brodnica

Udostępnij innym przez:
Skip to content