GMINNY KONKURS EKO POJAZD

Konkurs plastyczno – techniczny „Eko – Pojazd”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno – technicznym „Eko – Pojazd” pod patronatem Wójta Gminy Bobrowo p. Pawła Klonowskiego.

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 w Małkach, Urząd Gminy Bobrowo- honorowy patronat Wójt Gminy Bobrowo
Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są: Anna Komorska i Lena Pietrkiewicz

CELE KONKURSU:

 • pogłębienie wiedzy uczniów na temat zagadnień z zakresu ekologii, ochrony środowiska,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych uczniów,
 • rozbudzanie wyobraźni i fantazji,
 • wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych,
 • integracja uczniów oraz promocja szkół poprzez prezentowanie i honorowanie dokonań uczniów,

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci szkół podstawowych w trzech kategoriach kat. Kl. 0

Kl. I-III, kl. IV-VIII

2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie pojazdu z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych.

Forma – dowolna zarówno płaska, jak i przestrzenna,

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) wraz z pracami konkursowymi.

4. Każda ze szkół  może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac w  każdej kategorii.

5. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:
• imię i nazwisko oraz wiek autora,
• nazwa i adres szkoły wraz z numerem telefonu,
• imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana,

6. Prace ocenione zostaną w następujących kategoriach wiekowych:

 • kl. 0-
 • Kl. I-III
 • kl. IV-VIII

7. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

 • wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,
 • inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
 • wrażenie estetyczne,
 • spełnienie podanych wytycznych,

8. Prace należy dostarczyć na adres organizatora SP im. Dywizjonu 303 w Małkach. 

Terminem ostatecznym odbioru prac konkursowych będzie dzień 09.06.2022

9. Dla dokonania oceny nadesłanych prac konkursowych zostanie powołane specjalne Jury. Decyzje Jury są ostateczne.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 czerwca 2022  w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach

11. Prace zostaną zaprezentowane na specjalnie przygotowanej wystawie gdzie zostanie zorganizowane uroczyste wręczenie nagród.

13. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora. Są zbierane do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu publikacji listy laureatów konkursu.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac oraz ich zdjęć do celów promocyjnych.

15. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.

Udostępnij innym przez: