Gminny konkurs recytatorski „Konopniada” – edycja online

1. Nazwa konkursu:

Konkurs recytatorski: ,,Konopniada”

Organizatorzy:  Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 w Małkach,  koordynatorzy : Anna Komorska,

Maria Jakubowska

Gminna Biblioteka Publiczna filia w Małkach p. Grażyna Muzalewska

Pod patronatem Wójta Gminy Bobrowo p. Pawła Klonowskiego

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 0 oraz  I-III, wyłonieni laureaci z konkursów szkolnych.

Szkołę reprezentuje trzech uczniów – kl. 0 oraz 3 uczniów kl. I-III

2. Cele konkursu:

– popularyzowanie twórczości Marii Konopnickiej,

– rozwijanie zdolności recytatorskich,

– zainteresowanie uczniów poezją,

– zachęcanie do występów na scenie,

– prezentacja umiejętności dzieci,

– uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

3. Zasady uczestnictwa:

– konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas  0 oraz I-III, 
– każda szkoła typuje trzech uczniów z klas I-III oraz 3 uczniów z klas 0 wyłonionych podczas eliminacji szkolnych, 

– konkurs będzie miał formę prezentacji online dowolnego utworu poetyckiego Marii Konopnickiej, 

laureaci szkolnego konkursu w związku z sytuacją epidemiologiczną nagrywają interpretację dowolnego wiersza Marii Konopnickiej na nośnik elektroniczny np.: pendrive, płytę lub przesyłają na adres annakomorska@spmalki.pl

– opisany nośnik lub email- imię i nazwisko, tytuł wiersza, klasa  oraz szkołę, którą uczestnik reprezentuje

–  czas trwania nagrania nie może przekraczać  5 minut.

zgłoszenia do konkursu, oświadczenia  oraz nagrania wierszy należy przekazać  do dnia 05.03.2021r. – (załącznik 1 i 2) 

Przebieg konkursu jest dwustopniowy:

a) I etap: eliminacje szkolne – nauczyciel uczący typuje 6 uczestników konkursu ( 3osoby kl. 0, 3 osoby  kl. I-III)

b) II etap: Gminny  Konkurs Recytatorski ,,Konopniada”– Rozstrzygnięcie konkursu w formie online zostanie ogłoszone poprzez informację do szkół o odbiorze nagród zostaną państwo poinformowani drogą e mail

5. Kryteria oceny

Każdy uczestnik prezentuje jeden wiersz Marii Konopnickiej. Wykonawcą jest jedna osoba.

Komisja dokonuje oceny wg następujących kryteriów:

– dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

– interpretacja tekstu,

– kultura słowa,

– ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

6. Nagrody dla laureatów

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy oraz drobne upominki – podziękowania

Udostępnij innym przez: