Konkurs fotograficzny ”Kalendarz Gminy Bobrowo 2023”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„KALENDARZ GMINY BOBROWO 2023”


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy w Bobrowie.

2. Konkurs trwa od dnia 14 STYCZNIA 2022 roku do 31 MAJA 2022 roku.

3. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.bobrowo.org.pl.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 2. Cel i uczestnicy Konkursu

1. Celem Konkursu jest promocja Gminy Bobrowo.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 3. Zasady konkursu1. Jedna osoba może przesłać maksymalnie 5 zdjęć. Zgłoszone zdjęcia powinny zostać wykonane w różnych porach roku (maksymalnie 2 zdjęcia z tej samej pory roku).
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie fotografii wykonanych na terenie  Gminy Bobrowo (zdjęcia architektoniczne, krajobrazu, flory i fauny) drogą elektroniczną na adres: natalia.motylicka@bobrowo.org bądź przekazanie na nośniku elektronicznym (np. płyta) do Urzędu Gminy w Bobrowie – pok. nr 5.  W tytule e-maila/opisie nośnika należy wpisać: „KALENDARZ GMINY BOBROWO 2023”. Do złożonych zdjęć należy dołączyć wypełniony załącznik do regulaminu – Karta z danymi uczestnika konkursu fotograficznego. Zdjęcia bez podania ww. danych nie będą uwzględniane.
3. Parametry zdjęcia w wersji elektronicznej: format JPG, rozdzielczość nie mniejsza niż 300 DPI, nie mniej niż 2048x1536px.
4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:
            – konwersję zdjęć kolorowych do czarno białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
            – korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);
5. Nie będą akceptowane prace z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej oraz powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
6. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie i wielkości pliku.
7. Uczestnik poprzez zgłoszenie zdjęcia/zdjęć do Konkursu potwierdza, że są jego własnością oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstaniu pracy (modeli, modelek itd.) na uczestnictwo w Konkursie oraz na publikacje, a także iż przysługują mu prawa autorskie do zdjęcia/zdjęć w pełnym zakresie. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu.
8. Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystanie tych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, we wszystkich znanych w chwili podania formach przekazu, takich jak formy audio, video, druki oraz Internet, jak również prawo na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac, wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie, a w szczególności do wykorzystania ich w Kalendarzu Gminy Bobrowo 2023 z zaznaczeniem nazwiska autora zdjęcia.
9. Uczestnik Konkursu zgłaszający prace poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na to, iż z dniem przekazania organizatorowi zdjęć przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie na wszelkich polach eksploatacji, w tym do wydawania i rozpowszechniania prac bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia i zrzeka się z tego tytułu wszelkich roszczeń.
10. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Organizatora Konkursu. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora Konkursu.
11. Uczestnicy konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w konkursie.
12. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Urząd Gminy w Bobrowie (Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo) na potrzeby organizacji konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora konkursu.
13. Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 4 Komisja konkursowa

1. W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.

2. Komisję powołuje Wójt Gminy Bobrowo.

3. Decyzja Komisji w sprawie typowania zdjęć jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§ 5 Nagrody

1. Wójt Gminy Bobrowo przewiduje przyznanie dyplomów i nagród dla Uczestników, których zdjęcia zostaną wybrane.

2. Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bobrowo.org.pl oraz zostaną opublikowane w Kalendarzu Gminy Bobrowo 2023 z zaznaczeniem nazwiska autora zdjęcia.

3. Fundatorem nagród jest Organizator.

4. Uczestnicy, których zdjęcia zostaną wybrane będą powiadomieni mailem lub telefonicznie o wynikach Konkursu.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie www.bobrowo.org.pl.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie internetowej.

2. Wszelkie informacje nt. niniejszego Konkursu można uzyskać w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Bobrowo, tel. 56 491 33 53.

Udostępnij innym przez: