Konkurs plastyczno – techniczny „Ekologiczny dom przyszłości”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno – technicznym „Ekologiczny dom przyszłości” pod patronatem Wójta Gminy Bobrowo p. Pawła Klonowskiego.

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 w Małkach, Urząd Gminy Bobrowo- honorowy patronat Wójt Gminy Bobrowo
Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są: Anna Komorska i Lena Pietrkiewicz

CELE KONKURSU:

  • pogłębienie wiedzy uczniów na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych uczniów,
  • rozbudzanie wyobraźni i fantazji,
  • rozwijanie zdolności manualnych,
  • wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych,
  • integracja uczniów oraz promocja szkół poprzez prezentowanie i honorowanie dokonań uczniów,

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci szkół podstawowych w dwóch kategoriach kat.Kl. 0, Kl. I-III, kl. IV-VI

2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie Ekologicznego domu przyszłości z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika oraz dołączenie, jeśli to konieczne, instrukcji obsługi.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) wraz z pracami konkursowymi.

4. Każda ze szkół  może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac w  każdej kategorii.

5. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:
• imię i nazwisko oraz wiek autora,
• nazwa i adres szkoły wraz z numerem telefonu,
• imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana,

6. Prace ocenione zostaną w następujących kategoriach wiekowych:

kl.0

kl. I- III

kl. IV-VI

7. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

  • wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,
  • inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
  • wrażenie estetyczne,
  • spełnienie podanych wytycznych,

8. Prace należy dostarczyć na adres organizatora SP im. Dywizjonu 303 w Małkach.

Terminem ostatecznym odbioru prac konkursowych będzie dzień 30.05.2016r.

9. Dla dokonania oceny nadesłanych prac konkursowych zostanie powołane specjalne Jury. Decyzje Jury są ostateczne.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w czerwcu 2016r- podczas Festynu Rodzinnego w SP Im Dywizjonu 303 w Małkach.
O dokładnym terminie finaliści zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

11. Prace zostaną zaprezentowane na specjalnie przygotowanej wystawie gdzie zostanie zorganizowana finałowa impreza i wręczenie nagród.

13. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora. Są zbierane do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu publikacji listy laureatów konkursu.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac oraz ich zdjęć do celów promocyjnych.

15. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.

 

 

Udostępnij innym przez: