KONKURS URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Regulamin konkursu na relacje z obchodów Narodowego
Święta Niepodległości
i dnia Św. Marcina
1. Organizator i czas trwania konkursu:
1.1. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z siedzibą przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń
1.2. Termin nadsyłania prac konkursowych to 12-16 listopada 2017 roku (szczegółowe
informacje dotyczące czasu trwania konkursu w punktach 2.3. i 2.4.).
2. Warunki uczestnictwa w konkursie i przyznawani nagród:
2.1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie te osoby, które nie zostały nagrodzone bądź wyróżnione w jego poprzednich edycjach.
2.2. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać relację z rodzinnego biesiadowania z okazji
Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada przydaniu z gęsiny, przygotowana zgodnie
ze specyfikacją techniczną opisaną w punkcie 3 regulaminu.
2.3. Konkurs rozpoczyna się 12 listopada i kończy się 16 listopada 2017 roku (dla prac
przesłanych pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do urzędu, a nie stempla pocztowego;
prace przesłane e-mailem muszą wpłynąć od dnia 12 listopada 2017 r. od godziny 00.00 do
dnia 16 listopada 2017 r. do godziny 15:30).
2.4. Prace, które wpłyną zarówno przed, jak i po wyznaczonym terminie trwania konkursu,
nie zostaną ocenione.
2.5. Prace należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, pokój 219
87-100 Toruń
z dopiskiem: „Konkurs na relacje gęsinowe”.
lub na adres e-mail:gesina@kujawsko-pomorskie.pl
3. Specyfikacja techniczna
3.1 Praca konkursowa powinna zawierać łącznie wszystkie trzy następujące elementy, tj.:
1)relację z biesiadowania rodzinnego z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11listopada,
2) zdjęcia/filmy/prezentacje oraz dodatkowo min. 2zdjęcia dokumentujące rodzinne biesiadowanie o rozdzielczości 1-4 MB każde,
2
3) przepis na danie z gęsiny.
3.1.1. Maksymalny rozmiar przesłanej e-mailem pracy
to 12 MB (w tym zawierają się wszystkie trzy elementy zgłoszenia konkursowego: relacja, zdjęcia/prezentacja/film i przepis).
3.1.2. Maksymalna ilość zdjęć załączonych do pracy to 10.
3.1.3. Jeśli praca zawiera prezentację lub film to
należy do tego dołączyć minimum jedno zdjęcie rodzinne z biesiadowania.
3.2.Praca nie zawierająca wszystkich ww. trzech elementów łącznie (np. przepis i relację, ale
bez zdjęć), zostanie uznana za niekompletną i nie będzie podlegać ocenie.
3.3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
-IMIĘ I NAZWISKO,
-BEZPOŚREDNI TELEFON,
-MIEJSCE ZAMIESZKANIA [MIEJSCOWOŚĆ, GMINA, POWIAT],
-DOKŁADNY ADRES,
-WIEK I PŁEĆ OSÓB, DLA KTÓRYCH W RAZIE WYGRANEJ, MA
JĄ ZOSTAĆ ZAKUPIONE ROWERY.
3.4. Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem poczty e
mail – w tytule maila należy wpisać
„konkurs na relacje gęsinowe”, a w treści maila nal
eży zamieścić dane wymienione w
podpunkcie 3.3.
4. Informacje o przyznaniu i wręczeniu nagród
4.1. Rozdanie nagród odbędzie się 4 grudnia (poniedziałek) 2017 roku, o godzinie 11, w Urzędzie Marszałkowskim, Plac Teatralny 2 w Toruniu, sala patio na I piętrze.
4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej i zaproszeniu na rozdanie nagród telefonicznie do dnia 27 listopada 2017 roku.
4.3. Laureaci biorąc udział w konkursie akceptują termin rozdania nagród i zobowiązują się do osobistego przybycia na uroczystość rozdania nagród, lub wyznaczenia zastępstwa
4.4. Nieodebrane w dniu 4 grudnia 2017 roku nagrody pozostają w dyspozycji organizatora.
4.5. Jeśli data rozdania nagród ulegnie zmianie, informacja o tym zostanie przekazana
laureatom nie później niż dwa dni przed nowo wyznaczonym terminem rozdania.
4.6. Prace zwycięzców zostaną zamieszczone na stronie
www.kujawsko-pomorskie.pl wraz z danymi autora, tj. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania, powiat.
4.7. Prace mogą być wykorzystywane w terminie późniejszym do celów promocyjnenastępnych edycji kampanii ,,Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina”.
5. Informacje o wyłonieniu zwycięzcy i nagrodach
5.1. Prace oceni komisja konkursowa w 7-osobowym składzie, która spośród nadesłanych
prac wyłoni laureatów I, II i III miejsca.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszej nagrody. Decyzje komisji
konkursowej są ostateczne.
5.3 Nagrodą główną w konkursie jest komplet rowerów dla rodziny (maksymalnie czteroosobowej). Autorzy kolejnych dwóch wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
5.4. Wraz z nagrodą rzeczową zwycięzcy jest przyzna
wana nagroda pieniężna, stanowiąca kwotę należnego podatku dochodowego od nagród, która zostanie przekazana do
właściwego Urzędu Skarbowego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
3
6. Postanowienia końcowe:
6.1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia konkursu z
niniejszym regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty
zakończenia Konkursu.
6.2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres Organizatora (Urząd Marszałkowski, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń).
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 30 dni od otrzymania.
6.3. Zgłaszając udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się
postanowieniom Regulaminu Konkursu i akceptuje jego treść.
6.4. Poszczególne postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie.
6.5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dane podane przez uczestników
zostaną wykorzystane na potrzeby realizacji konkursu i rozdania nagród.
6.6. Zwycięzcy i wyróżnieni wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku (w tym na
wykonywanie i publikowanie zdjęć) między innymi na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego oraz za pośrednictwem mediów.
6.7. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady konkursu i jest
udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom konkursu na stronie www.kujawsko-
pomorskie.pl
6.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
7. Wysyłając pracę konkursową uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst

 

Udostępnij innym przez: