WDŻ

CZYM JEST WDŻ ?

Od 1999 r. uczniowie polskich szkół uczęszczają na zajęcia wychowania do życia w rodzinie (WDŻ). Jego celem jest przygotowanie uczniów do podejmowania życiowych decyzji i odpowiedzialnego wypełniania ról w rodzinach, w których żyją i w tych, które założą w przyszłości.

   rozmowy                      pogawędki               kompendium wiedzy                 zajęcia                            

o dojrzewaniu            o pierwszych             o rozwoju człowieka                koedukacyjne

                                      związkach

W klasach IV–VI prezentowane będą zagadnienia nt. dojrzewania: zmian fizycznych zachodzących w organizmie nastolatka i nastolatki, zmian natury psychicznej, emocjonalnej i społecznej, problemów i niepokojów związanych z okresem dojrzewania.

W klasach VII – VIII – istotnie zagadnienia to: pierwsze uczucia (zakochanie), inicjacja seksualna – dlaczego czekać? ,płodność człowieka i odpowiedzialne rodzicielstwo, choroby przenoszone drogą płciową, uzależnienia behawioralne i od substancji chemicznych.

 

JESZCZE KILKA WAŻNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WDŻ

 

 • 1 września 2017 r., zajęcia są realizowane w klasach IV–VIII szkoły podstawowej (wcześniej w kl. V i VI) i w szkołach ponadpodstawowych.
 • Na realizację zajęć w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców( czyli jeden semestr I lub II)
  • udział w zajęciach wdż nie jest obowiązkowy dla uczniów. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
  • Udział uczniów w zajęciach wdż odnotowuje się na bieżąco w dzienniku lekcyjnym (LIBRUS). Ponadto, po przeprowadzonej klasyfikacji rocznej i końcowej w szkole podstawowej, udział ucznia potwierdza się adnotacją na świadectwie szkolnym oraz w arkuszu ocen ucznia.

 

Więcej informacji na str.  https://www.wdz.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematy w klasie 4 szkoły podstawowej:

 

 • rodzina – niepowtarzalna wspólnota serca, myśli i ducha,
 • funkcje rodziny (prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza, psychiczno-uczuciowa, kontrolna, kulturowa i ekonomiczna),
 • człowiek jako istota płciowa,
 • macierzyństwo, ojcostwo i rozwój dziecka od poczęcia do narodzin,
 • poszanowanie sfery intymnej osobistej i drugiego człowieka,
 • uczynność, życzliwość i serdeczne koleżeństwo,
 • dobre maniery, które ułatwiają życie.

 Tematy w klasie 5 szkoły podstawowej:

 • uczucia oraz emocje i właściwe sposoby ich wyrażania,
 • komunikacja w rodzinie i sztuka rozmowy,
 • świętowanie i rodzaje odpoczynku,
 • zasady korzystania z gier komputerowych,
 • przyjaźń, która może być szkołą charakteru,
 • wartość naszego ciała i akceptacja swojej płci,
 • charakterystyczne zmiany fizyczne i psychiczne dziewcząt i chłopców w okresie adolescencji,
 • znaczenie higieny w okresie dojrzewania i zdrowy styl życia.

 

Tematy  w klasie 6 szkoły podstawowej:

 • rodzina – typy i struktury (wielopokoleniowa, pełna, niepełna, zrekonstruowana, zastępcza, adopcyjna),
 • sytuacje trudne w rodzinie: choroby, uzależnienia, ubóstwo; instytucjonalne rodzaje pomocy,
 • zasady i znaczenie komunikacji międzyludzkiej, asertywność,
 • sytuacje stresowe i konfliktowe – jak sobie z nimi radzić?
 • higiena osobista i otoczenia,
 • właściwe odżywianie, zaburzenia (anoreksja i bulimia),
 • szacunek dla ciała; sytuacje, które naruszają intymność,
 • media – za i przeciw; zagrożenia: uzależnienie, cyberprzemoc, hejting, pornografia.

 

 Tematy w klasie 7 szkoły podstawowej:

 • dojrzewanie – czas burzliwych przemian zachodzących w organizmach nastolatków,
 • trudności i problemy, z jakimi zmagają się chłopcy i dziewczęta w okresie adolescencji,
 • potrzeba samowychowania,
 • pierwsze uczucia, randki i rozstania,
 • płciowość, płodność i odpowiedzialne rodzicielstwo,
 • zasady dobrego wychowania w praktyce,
 • uzależnienia chemiczne i behawioralne,
 • ludzie – drogowskazy, czyli autorytety.

 

 

Tematy w klasie 8 szkoły podstawowej:

 

 • budowanie relacji międzyosobowych,
 • zakochanie, miłość i odpowiedzialność,
 • etapy i rodzaje miłości,
 • rozwój psychoseksualny człowieka,
 • przedwczesna inicjacja seksualna; potrzeba integracji seksualnej,
 • choroby przenoszone drogą płciową, AIDS: rozwój, objawy, profilaktyka,
 • płodność człowieka i jej rozpoznawanie,
 • metody naturalnego planowania rodziny,
 • antykoncepcja i środki wczesnoporonne,
 • leczenie niepłodności a techniki wspomaganego rozrodu,
 • dojrzałość do małżeństwa; przepisy prawa chroniące rodzinę,
 • choroba, cierpienie i śmierć w rodzinie.

 

Udostępnij innym przez: