WYPRAWKA SZKOLNA NA 2015 R.

KARTA INFORMACYJNA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO/RODZICA ZASTĘPCZEGO/OSOBY PROWADZĄCEJ RODZINNY DOM DZIECKA

I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest uczniom:

1)       klasy III szkoły podstawowej,

2)       słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej i posiadającym ważne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bobrowo.

II. Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:

1)       do kwoty 175 zł dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy I i II szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

2)       do kwoty 225 zł dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej,

3)       do kwoty 225 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,

4)       do kwoty 225 zł dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,

5)       do kwoty 770 zł dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. wyżej, uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego (w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł),

6)       do kwoty 770 zł dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego (w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł),

do kwoty 325 złdla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami

1)       sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,

2)       do kwoty 770 zł dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego (w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinasowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 308,00 zł),

3)       do kwoty 350 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas II i III gimnazjum niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,

4)       do kwoty 607 zł dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. wyżej, uczęszczających do: klas II i III gimnazjum korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego (w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu poruczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 303,50 zł).

III. Kryteria otrzymania pomocy:

  1. 1.        Rodzice uczniów klas III szkoły podstawowej będą mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 574 zł (kryterium dochodowe o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ).

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy III szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w firmie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (wystawia GOPS).

 

Ponadto w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) pomoc może być udzielona uczniom, o których mowa wyżej w przypadkach gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe 574 zł. Dotyczy to rodzin, gdzie występuje szczególna sytuacja życiowa, tj.:

1)       ubóstwo,

2)       sieroctwo,

3)       bezdomność,

4)       bezrobocie,

5)       niepełnosprawności,

6)       długotrwała lub ciężka choroba,

7)       przemoc w rodzinie,

8)       potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

9)       potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

10)    bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego (zwłaszcza rodziny niepełne lub wielodzietne), trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku

1)       z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

2)       trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

3)       alkoholizm lub narkomania,

4)       zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe,

5)        klęski żywiołowe lub ekologiczne.

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tej formie nie może przekroczyć w Gminie Bobrowo 5% ogólnej liczby uczniów kl. III.

 

  1. 1.        Rodzice uczniów niepełnosprawnych, tj. słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą mogli ubiegać się o pomoc bez względu na dochód.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Do wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:

I. Zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

II. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

III. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć ważną kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

IV. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia w którego rodzinie dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe 574 zł, a w rodzinie mają miejsce przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) – należy dołączyć uzasadnienie.

W przypadku rodzin, które nie korzystają ze świadczeń rodzinnych, dochód do otrzymania pomocy wylicza się zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114).

Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków finansowych zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

W przypadku grupowego zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osobny, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2015 r. (wnioski można pobrać w szkole, do której uczęszcza dziecko lub ze strony www.bobrowo.samorzad.org.pl).

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do szkół, do których uczęszcza młodzież szkolna lub do Urzędu Gminy w Bobrowie (pracownik merytoryczny: Bernadetta Krasucka, tel. 0-56/495-18-24 wew. 33, biuro nr 5).

Udostępnij innym przez: